» SPECIFICATION


 

• Dimensions H : 98 mm. W : 55mm. D : 30 mm
• Weight 250 grams
• Band 245.0000 – 245.9875 MHz
• 80 Channels
• Squelch Level ,
• CTCSS 50 Groups
• TOT time-out-timer Control
• Power saving
• Etc.
Overview
วิทยุสื่อสารรุ่นนี้มีความสามารถโดดเด่นตรงที่ฟังก์ชั่นใช้งานง่าย ด้วยโครงสร้างแข็งแรงบึกบึนเหมาะแก่การใช้งานทุกสถานการณ์
กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 10 กิโลเมตร
สำหรับประชาชนทั่วไป