» SPECIFICATION


 

– ช่องสัญญาณมากที่สุด 16 ช่อง เพื่อจัดการกับกลุ่มงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
– ระดับกำลังส่งปรับเปลี่ยนได้ เพื่อครอบคลุมพื้นที่การใช้งานสูงสุด
และประหยัดแบตเตอรี่
– ระยะห่างช่องสัญญาณสามารถตั้งโปรแกรมของโหมด 12.5/25kHz.
– มีอิสระในการสื่อสารผ่านรีพีทเตอร์สำหรับพื้นที่กว้าง หรือจะ
ไม่ใช้รีพีทเตอร์ แต่สนทนาอย่างอิสระกับอีกเครื่องหนึ่งสำหรับ
การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในอย่างง่ายดาย
ใช้งานง่าย
– สัญญาณเตือนฉุกเฉินแหลมดัง และง่ายต่อการเข้าถึง โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว
เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
– ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่อง
ในระดับเดียวกัน
– มาตรวัด LED สามสี ที่คอยเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
– กำหนดเสียงริงโทนได้แตกต่างกันถึง 8 เสียงเข้ากับกลุ่มผู้ใช้/
กลุ่มสนทนา 8 รายการ